Tandpressning (bruxism)

Tandpressning

Vad är bruxism?

Bruxism är ett samlingsnamn för orala parafunktioner som tandgnissling och tandpressning.
Tandpressning anses vara stressindicerad och sker oftast under dagtid, tillståndet innebär att tänderna pressas mot varandra och ger upphov till en statisk belastning vilket resulterar i en överbelastning av käkleder och käkmuskulaturer.
Tandgnissling innebär att tänderna i underkäken gnider mot överkäken i horisontalled.
Tillståndet anses vara en sömnstörning och sker oftast under nattetid vid övergången från djupare till ytligare sömn. Bruxism resulterar oftast i korta nedslitna tänder som kan påverka en funktionellt, psykisk och även estetiskt.

Individer som lider av bruxism under sömnen är mer benägna att ha andra sömnbesvär såsom snarkning och sömnapné. Detta tillstånd förekommer i alla åldersgrupper även i det primära bettet (mjölktandsbettet).

Dessa faktorer ökar risken för bruxism

 • Påfrestning, ångest eller stress kan leda till tandpressning eller tandgnissling
 • Att ha en personlighetstyp som är aggressiv, konkurrenskraftig eller hyperaktiv kan öka risken för bruxism
 • Läkemedel och andra ämnen. Bruxism kan vara en ovanlig bieffekt av vissa psykiatriska mediciner, till exempel antidepressiva medel.
 • Tobaksrökning, koffeinhaltiga drycker eller alkohol kan öka risken för bruxism
 • Genetiskt
 • Sjukdomar såsom Parkinsons sjukdom, fibromyalgi, reumatoid artrit, demens, Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD), epilepsi, sömnapné och ADHD.

Tecken och symptom på tandgnissling och tandpressning:

 • Tandslitage är den vanligaste symptom vid bruxism. Normalt sätt slits tänderna ner långsamt när man blir äldre på grund av fysiologisk attrition men vid bruxism går detta processen mycket snabbare.
 • Fyllningsfrakturer, tandfrakturer
 • Tandimpressioner i tungan samt sår i kinden
 • Ökad tandvärk eller känslighet
 • Ömhet och smärta i tuggmuskulaturerna, käklederna och ibland även nacken
 • Huvudvärk
 • Gapsvårigheter eller smärta vid gapning
 • Smärta vid tuggning
 • Sömnstörning

Behandling av bruxism

 • Behandling av bruxism under dagtid går ut på att informera och medvetengöra patienten på fenomenet för att bryta vanan. Detta kan göras med hjälp av rörelseträningar för käkleder, käkmuskulaturer och visuell feedback. Ibland kan det även behövas bettskena under dagtid, till exempel mjukplast skena.
 • Bruxism under nattetid behandlas med en stabiliseringsskena (hårdplastskena) med syfte att skydda tänderna från tandslitage samt avlasta käkleder och käkmuskulaturerna. Stabiliseringskenan ska användas under nattetid. Behandlingen kan kombineras med rörelseövningar för käkleder och käkmuskulaturer.