Tandbro/brygga vid förlorade tänder

Black stains
Black stains

Tänder kan gå förlorade av olika anledningar som karies, parodontit, trauma eller som följd av invasiva medicinska behandlingsmetoder (kirurgi, strålbehandling eller farmakologisk behandling). Detta kan ha en påverkan på både estetiken (vid luckor i fronten) och även bettfunktionen, till exempel svårigheter med att tugga, äta och tala.

När en enskild tand eller enstaka tänder går förlorade kan luckan ersättas med en så kallad tandbro. Tandbron cementeras fast på de tänderna som angränsar luckan så kallade stödtänder. Dessa tänder kommer då att stödja tandbron och mellan dem kommer den nya tanden (pontic) att hänga. Materialet är det samma som för tandkrona det vill säga i antingen keram eller kombination av både keram och metall.

Den protetiska behandlingen med tandbron syftar i huvudsak till att återställa en god bettfunktion, artikulation och även estetiken. Den protetiska behandlingen bör endast genomföras om man kan förbättra den nedsatta bettfunktionen, estetiken eller förhindra ogynnsamma förändringar i bettet.

Tandbro är ett bra behandlingsalternativ när de angränsande stödtänderna redan har befintliga fyllningar, eftersom att slipa på en helt frisk tand gör mer skada än nytta. När angränsande tänder är helt friska bör tandimplantat väljas som alternativ för att ersätta luckan. Då vid tandimplantat har man inget behov av stödtänder och på så sätt sliper man inte angränsande tänder för att ersätta luckan.

Hur går behandlingen till?

Första besöket:

Vid första besöket görs det först en fullständig undersökning/konsultation för att bedöma munhälsostatus. Vid befintliga orala sjukdomar samt en dålig munhygien bör ingen protetisk behandling göras förrän en god oral hälsa är uppnådd.

Eftersom brokonstruktionen innebär att flera tänder måste slipas krävs det en noggrann förplanering med analys av bettet där rådande krafter, stödtändernas status (kariesaktivitet, parodontit, pulpans status), tändernas lutning, ställning i tandbågen samt patientens motivation tas till hänsyn. Dessa faktorer är viktiga att observera eftersom dessa har direkt påverkan på långtidsprognosen för brokonstruktionen.

Ibland kan det behövas studiemodeller för att analysera krafterna i bettet, stödtändernas lutning och ställning i tandbågen och komma fram till den lämpligaste insättningsriktningen på tandbron. Tandläkaren tar då ett avtryck i överkäken och underkäken med bitindex (digitalt eller konventionellt) som skickas till tandteknikern som tillverkar studiemodellerna.

Vid detta besök kommer tandläkaren att presentera olika behandlingsalternativ utifrån dina befintliga förutsättningar samt bedöma vilket dentalt material som är lämpligast för tandbron. Vid detta besök får du också en chans att berätta om dina förväntningar samt önskemål.

Andra besöket:

Vid andra besöket görs det färgtagning för din tandbro, detta kan i de flesta fall göras hos tandläkaren men vid komplicerade fall i den estetiska zonen där krav på estetiken är högre kan det behövas en färganalys hos tandteknikern. Detta avgör din tandläkare.

Tandläkaren kommer sedan att slipa på stödtänderna och avverka tandsubstans för att skapa utrymme för tandbron. Eftersom brokonstruktionen är styv och oeftergivlig kan den endast komma korrekt på plats om stödtänderna har en gemensam insättningsriktning, detta kan vara en utmaning vid svårare fall och ibland behövs det avverkas mycket tandsubstans för att stödtänderna ska ha en gemensam insättningsriktning. Detta bör dock redan ha tagits till hänsyn vid analys av studiemodellerna vid tidigare besök. Preparationen av stödtänderna är helt smärtfri och görs generellt under lokal anestesi (bedövning).

Efter preparationen tas det sedan ett avtryck på tänderna i överkäken och underkäken samt ett bitindex. Detta kan antigen göras digitalt eller konventionellt med avtrycksmassa. Avtrycket skickas sedan till tandteknikern som tillverkar tandbron efter önskat material, färg och form.

Vid detta besök kommer tandläkaren att framställa en provisorisk konstruktion som cementeras temporärt på stödtänderna för att skydda dem i väntan på tandbron. Att framställa en tandbro hos tandteknikern kan ta 1–2 veckor.

Tredje besöket:

Vid tredje besöket kommer tandläkaren att prova in tandbron och kontrollera dess passform, färg och form. Vid god passform och godtagbar estetik kommer tandläkaren att cementera fast bron på de angränsande stödtänderna och luckan fylls med den nya tanden.

Regelbunden efterkontroll och stödbehandling i samband med en god munhygien är väldigt viktig för hållbarheten av bron. Det är även viktig att använda approximala hjälpmedel som mellanrumsborstar för optimal rengöring. Mellanrumsborstar kommer oftast i olika storlekar, diskutera med din tandhygienist om vilken storlek som är lämpligast för dig.